กริยาวลี

  • ถึงจุดเดียวกัน
ประโยคตัวอย่าง: เธอเดินอย่างรวดเร็วว่าฉันไม่สามารถให้ทันกับเธอ
 
Menu