kəmɒdɪti

คำนาม

  • สิ่งที่สามารถซื้อหรือขายเช่นทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์
ประโยคตัวอย่าง : สินค้าหลักที่มีแนวโน้มที่จะผลิตในประเทศที่ยากจนกว่า
 
Menu