drft bŋkərs

คำนาม

  • สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารเพื่อจ่ายเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังธนาคารอื่น
ประโยคตัวอย่าง : เราจำเป็นต้องร่างของนายธนาคารเพื่อรักษาความปลอดภัยการจัดการ
 
Menu