dɛt bd

วลี

  • กองทุนรวมเนื่องจากธุรกิจที่มุ่งมั่นที่จะ uncollectable
ประโยคตัวอย่าง : ถ้าคุณขยายสินเชื่อให้กับลูกค้าจำนวนมากและประสบการณ์ของคุณเป็นที่จำนวนหนึ่งของยอดขายของคุณในบัญชีจะได้รับการ uncollectable คุณอาจจะตั้งสำรองหนี้สูญ
 
Menu