Search Content
 • 业务上的功能-在工作自我介绍[ 更多... ]
 • 业务上的功能-让客气的请求[ 更多... ]
 • 商务口语功能-欢迎商务旅客[ 更多... ]
 • 商务口语功能-澄清和确认的口头指示[ 更多... ]
 • 商务口语功能-问为&确认信息[ 更多... ]
 • 业务上的功能-提供帮助[ 更多... ]
 • 商务口语功能-提供意见与建议[ 更多... ]
 • 商务口语功能-接受和拒绝招商[ 更多... ]
 • 业务上的功能-他说再见[ 更多... ]
 • 商务口语功能-查询信息[ 更多... ]
 • 商务口语功能-要求信息[ 更多... ]
 • 商务口语功能-表达喜欢和喜好设定[ 更多... ]
 
Menu