วลี

  • ได้รับอนุญาตให้พูดในที่ประชุม
ประโยคตัวอย่าง : ประธานที่มีพื้นเป็นเวลาเกือบชั่วโมงระหว่างการประชุม
 
Menu