วลี

  • ที่จะสิ้นสุดการประชุม
ประโยคตัวอย่าง : เราเสร็จการประชุมจนกว่าจะถึงวันถัดไป
 
Menu