วลี

  • ไปยังสถานที่ / วางโฆษณาในสิ่งพิมพ์
ประโยคตัวอย่าง : รัฐบาลตัดสินใจที่จะเรียกใช้การโฆษณาที่จะบอกประชาชนเกี่ยวกับภาษีก๊าซใหม่
 
Menu