sɛtslɪkwɪd

วลี

  • ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่สามารถจะแปลงเป็นเงินสด
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ฯ มีการขายบางส่วนของสินทรัพย์สภาพคล่องของตนเพื่อเพิ่มเงินสด
 
Menu