วลี

  • เพื่อหยุดการสั่งซื้อเพื่อให้สิ้นงวดบัญชี
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ฯ จะปิดหนังสือที่สิ้นเดือนธันวาคม
 
Menu