วลี

  • สถานการณ์ที่มีอยู่ไม่เงินเพียงพอใน บริษัท
ประโยคตัวอย่าง : มีบีบงบประมาณอย่างรุนแรงที่ บริษัท ของเราเป็นและเราต้องหยุดการสูญเสียเงิน
 
Menu