วลี

  • ลายเซ็นดิจิตอลในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เทียบเท่ากับลายเซ็นส่วนบุคคลในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร ลายเซ็นดิจิทัลให้แสดงหลักฐานการที่มาของเอกสาร ใบรับรองเจ้าของ"สัญญาณ"เอกสารโดยใช้คีย์ส่วนตัวที่มีความเกี่ยวข้องกับใบรับรอง ผู้รับเอกสารจะใช้คีย์สาธารณะที่สอดคล้องกันในการถอดรหัสลายเซ็นที่ตรวจสอบผู้ส่งเป็นแหล่ง
ประโยคตัวอย่าง : เขาใช้สแกนสำเนาลายเซ็นของเขาแทนดิจิตอลหนึ่ง
รายการทั้งหมดจะถูกบันทึกและปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีลายเซ็นดิจิตอล
 
Menu