วลี

  • ค่าที่เป็นทางการหรือความคุ้มค่าของบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : ถึงแม้ว่ามูลค่าของแสตมป์ที่ต่ำมากจะขายในการประมูลสำหรับ $ 1,000
 
Menu