วลี

  • สถานการณ์โดยรวมเช่นเมื่อทำงานในด้านขนาดเล็กของโครงการเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการจดจำในภาพรวม
ประโยคตัวอย่าง : จอห์น, คุณไม่ได้ดูรูปใหญ่ เราต้องมองที่เราอยากจะเป็นในเวลา 12 เดือน, ไม่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะสั้น
 
Menu