oʊvərhɛds

คำนาม

  • ค่าใช้จ่ายปกติท​​ี่ธุรกิจจะต้องจ่ายเช่นค่าไฟฟ้า, เงินเดือนเป็นต้น
ประโยคตัวอย่าง: บริษัท อินเทอร์เน็ตที่มีค่าโสหุ้ยต่ำกว่ามาก
 
Menu