ɪnsɛntɪv

คำนาม

  • สิ่งที่ incites หรือสนับสนุนการกระทำหรือความพยายามมากขึ้น
ประโยคตัวอย่าง : มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เริ่มต้นการให้สิ่งจูงใจขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนลงทะเบียนเรียน
 
Menu