วลี

  • ที่จะได้รับบัญชี
ประโยคตัวอย่าง : พนักงานขายที่ดินบัญชีขนาดใหญ่ในวันแรกของการทำงานของเขา
 
Menu