/ hoʊl prīs seɪlˌ /

วลี

  • ราคาของสินค้าที่เรียกเก็บจากร้านค้าและธุรกิจในการซื้อสินค้าในปริมาณมาก
ประโยคตัวอย่าง : ราคาส่งสินค้าอยู่เสมอราคาถูกกว่าราคาขายปลีก
หากคุณซื้อเตียงนี้ในร้านคุณจะจ่ายประมาณ $ 600 แต่ราคาส่งเพียง 400 $
 
Menu