คำนาม

  • ใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการยืนยันว่าสินค้าที่ได้รับ
ประโยคตัวอย่าง: รัฐอาจต้องใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อให้เรียกเก็บเงินของพวกเขาจากการบรรทุก
 
Menu