ˌkwəzɪʃən

คำนาม

  • กระบวนการของการรับหรือซื้อสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอื่น
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ฯ จะจ่าย $ 210,000,000 เงินสดในการดำเนินการเข้าซื้อกิจการของ
 
Menu