pruv

คำกริยา

  • พิสูจน์เป็นรูปแบบการพิสูจน์คำกริยาคำนาม เพื่อพิสูจน์คือการแสดงสิ่งที่เป็นความจริง
ประโยคตัวอย่าง : พวกเขาสงสัยว่าเธอจะฆ่าเขา แต่พวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่จริงมันเป็นของเธอ
คอมพิวเตอร์ได้ถูกใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
 
Menu