riteɪl

คำคุณศัพท์

  • ที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าในปริมาณน้อย (เช่นในร้าน)
ประโยคตัวอย่าง : ราคาขายปลีกลดลง 30% หลังจากวันหยุด
 
Menu