/ ɪmpɔrt ns lahy - suh /

วลี

  • ใบอนุญาตนำเข้าเป็นเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลแห่งชาติอนุญาตการนำเข้าสินค้าบางอย่างในอาณาเขตของตน
ประโยคตัวอย่าง คุณจะไม่สามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้เข้าประเทศถ้าคุณมีใบอนุญาตนำเข้าให้ทำ
แต่ผมมีใบอนุญาตนำเข้าที่ถูกต้องศุลกากรไม่อนุญาตให้ส่งของออกจากรายการพอร์ตของ
 
Menu