/ ɪnfleɪʃəˌspaɪrəlnɛri /

คำนาม

  • เกลียวเงินเฟ้อคือเมื่อเงินเดือนและราคาจะหันมาเจริญเติบโตได้ในระยะสั้น
ประโยคตัวอย่าง : ล่าสุดเพิ่มขึ้นในอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงใช้จ่ายผู้บริโภคกว่านำไปสู่การเป็นเกลียวเงินเฟ้อของเงินเดือนที่สูงขึ้นและราคา
 
Menu