ɛkwɪti

คำนาม

  • มูลค่าของหุ้นและหุ้นต่อมูลค่าสุทธิของที่ดินจำนอง
ประโยคตัวอย่าง : เขาขายส่วนของเขาใน บริษัท ของปีที่แล้ว
สิทธิผู้ถือให้ส่วนลดเพิ่มโอกาสในการซื้อผลประโยชน์ส่วนได้เสียใน บริษัท ขนาดใหญ่ที่
 
Menu