/ ʃɑrkloʊn /

วลี

  • ฉลามเงินกู้ค่าใช้จ่ายจำนวนมากสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อใครบางคน
ประโยคตัวอย่าง : ฉลามเงินกู้, Gary Mills, ทำเงินของเขาโดยคิดดอกเบี้ย 25% ใหญ่สัปดาห์
 
Menu