steɪtmənt / /

คำนาม

  • บันทึกการทำธุรกรรมที่ธนาคารจะส่งลูกค้าปกติทุกเดือน
ประโยคตัวอย่าง : บัญชีเงินฝากธนาคารเสมอมาถึงที่ที่สามของเดือน
 
Menu