rɪsit / /

คำนาม

  • ทำหน้าที่ที่ได้รับหรือบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของรายการ
ประโยคตัวอย่าง : ผู้บอกให้ลูกค้าเงินฝากใบเสร็จรับเงินของเขา
 
Menu