วลี

  • ที่จะยอมรับการลดเงินเดือนหนึ่งของ
ประโยคตัวอย่าง : คนงานโทรศัพท์ถูกบังคับให้ใช้จ่ายตัดหลังการนัดหยุดงาน
 
Menu