/ tem.pər.ər.iːwɜkər. /

วลี

  • พนักงานที่ไม่ได้รับการว่าจ้างอย่างถาวรเพียง แต่จ้างเป็นระยะเวลาที่ จำกัด ของเวลา
ประโยคตัวอย่าง : ในช่วงฤดูจุดสูงสุดของโรงแรมมีพนักงานคนงานจำนวนชั่วคราวของ
เป็นลูกจ้างชั่วคราวผมไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ
 
Menu