วลี

  • จะมีการควบคุมหรือการครอบครองของบางสิ่งบางอย่าง
ประโยคตัวอย่าง : รัฐบาลตัดสินใจที่จะใช้เวลามากกว่าธนาคารหลังจากที่มันประกาศล้มละลาย
 
Menu