วลี

  • จะเลื่อนการอภิปรายจนถึงเวลาในภายหลัง
ประโยคตัวอย่าง : เรา tabled การอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาเงินเดือนจนกว่าจะประชุมครั้งต่อไป
 
Menu