วลี

  • การทำสิ่งที่เป็นไปตามแผนงานหรือตามที่ตกลงกัน
ประโยคตัวอย่าง : เราจะไม่ไปด้วยกับแผนการของเราในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จนกว่าเราจะได้ขายหุ้นของเรา
 
Menu