วลี

  • เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือข้อเสนอในที่ประชุม
ประโยคตัวอย่าง : ผู้จัดการที่ทำเคลื่อนไหวเพื่อเสร็จสิ้นการประชุมที่เริ่มต้นและดำเนินการต่อในวันถัดไป
 
Menu