วลี

  • ที่จะนำเสนอเรื่องการอภิปราย
ประโยคตัวอย่าง : ผมไปประชุมและวางความกังวลของฉันเกี่ยวกับสินค้าใหม่ในตาราง
 
Menu