taɪmฝา

วลี

  • เวลาที่มีการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์
ประโยคตัวอย่าง : เวลาที่นำไปสู่การได้รับหนังสือที่พิมพ์เป็นที่ยาวมาก
 
Menu