วลี

  • เพื่อแจกจ่ายรายการหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน
ประโยคตัวอย่าง : เราหมุนเวียนวาระการประชุมสำหรับการประชุมหนึ่งสัปดาห์ก่อนการประชุม
 
Menu