กริยาวลี

  • เพื่อสรุปสิ่งที่; ที่จะร่างจุดหลักของ
ประโยคตัวอย่าง : เราสามารถสรุปสิ่งที่กล่าวในที่ประชุม
 
Menu