วลี

  • เพื่อให้ราคาที่สูงขึ้น
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท เหล็กแจ็คตัดสินใจที่จะขึ้นราคาเหล็กที่จุดเริ่มต้นของปี
 
Menu