/ tʉrmzpā'mənt /

วลี

  • ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ขายจะทำให้ขาย โดยปกติแล้วคำเหล่านี้ระบุระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ผู้ซื้อเพื่อการจ่ายจำนวนเงินที่ครบกำหนดและอาจมีความต้องการใช้เงินสดล่วงหน้าเงินสดในระยะเวลาการส่งการชำระเงินรอการตัดบัญชีวันที่ 30 วันหรือมากกว่านั้นเป็นต้น
ประโยคตัวอย่าง : ตามเงื่อนไขการชำระเงินของเราใบแจ้งหนี้จะต้องชำระภายใน 14 วัน
เราไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขการชำระเงินของพวกเขาเพื่อให้เราเลือกผู้ผลิตอื่น
 
Menu