วลี

  • คนที่จะถ่ายโอนไปยังโทรศัพท์ของคนอื่น
ประโยคตัวอย่าง : ผมโทร บริษัท บัตรเครดิตและพวกเขาได้อย่างรวดเร็วทำให้ฉันผ่านไปยังผู้บังคับบัญชา
 
Menu