stɒkteɪk

วลี

  • เพื่อนับจำนวนรายการของสินค้าหรือวัสดุสิ้นเปลืองในสต็อก
ประโยคตัวอย่าง : ห้างสรรพสินค้าที่ปิดเป็นเวลาสามวันในเดือนมีนาคมทุกคนเพื่อที่จะใช้สต็อก
 
Menu