Shipping and Logistics

สินค้าที่
Notice: Undefined offset: 1 in /home/wete2015/www/emagazine/templates/wet/html/com_content/category/blog_item.php on line 40

25 Sep 2019

go̵odz / /

คำนาม

 • สิ่งที่เราซื้อและขายที่สามารถทำหรือปลูกเช่นเสื้อผ้าอาหารและรถยนต์
ประโยคตัวอย่าง : การส่งสินค้าอะไรคือยอดรวมมูลค่าของสินค้านี้ใช่หรือไม่
สินค้าเราสั่งกำลังอยู่ในระหว่างรอการอนุญาตจากพอร์ตศุลกากร
 

FREIGHT freɪt

23 Sep 2019

Noun

 • commercial goods that are being transported long distance.
Example Sentence: The goods arrive by ship and then continue by freight train.
 

CARRIER kæriər

11 Aug 2019

Noun

 • the company responsible for transporting freight.
Example Sentence: The carrier will deliver the goods to the port in Hong Kong.
 

CARGO kɑrgoʊ

19 Jun 2019

Noun

 • the goods being transported by plane or ship.
Example Sentence: When the ship beached, much of the cargo floated ashore.
 

PHASE feɪz

04 Jun 2019

Noun

 • a defined stage or part of a process.
Example Sentence: The next phase of the project will involve building a prototype.
 

การบรรทุก
Notice: Undefined offset: 1 in /home/wete2015/www/emagazine/templates/wet/html/com_content/category/blog_item.php on line 40

26 Mar 2019

frāt / /

คำนาม

 • ระยะเวลาการขนส่งความหมายใด ๆ การขนส่งสินค้าโดยใช้ยานพาหนะหรือเรือและ / หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับการขนส่งดังกล่าว
ประโยคตัวอย่าง : สหราชอาณาจักรสินค้าอะไรคือค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งของภาชนะบรรจุขนาดเพื่อ?
90% ของประเทศทั้งหมดสินค้าป้อนการขนส่งโดยทางรถไฟไปยังประเทศจีน
 

DESPATCH dɪˈspætʃ

18 Mar 2019

Verb

 • to send something (especially a business delivery)
Example Sentence: We will despatch the goods when the payment is received.
 

CONSIGNMENT kənˈsaɪnmənt

13 Mar 2019

Noun

 • a certain amount of deliverable products.
Example Sentence: The consignment of goods from Belgium is delayed.
 

ใบเบิก
Notice: Undefined offset: 1 in /home/wete2015/www/emagazine/templates/wet/html/com_content/category/blog_item.php on line 40

01 Mar 2019

คำนาม

 • ใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการยืนยันว่าสินค้าที่ได้รับ
ประโยคตัวอย่าง: รัฐอาจต้องใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อให้เรียกเก็บเงินของพวกเขาจากการบรรทุก
 

ทำ STOCK
Notice: Undefined offset: 1 in /home/wete2015/www/emagazine/templates/wet/html/com_content/category/blog_item.php on line 40

22 Oct 2018

stɒkteɪk

วลี

 • เพื่อนับจำนวนรายการของสินค้าหรือวัสดุสิ้นเปลืองในสต็อก
ประโยคตัวอย่าง : ห้างสรรพสินค้าที่ปิดเป็นเวลาสามวันในเดือนมีนาคมทุกคนเพื่อที่จะใช้สต็อก
 

ค้างคืน (บางอย่าง)
Notice: Undefined offset: 1 in /home/wete2015/www/emagazine/templates/wet/html/com_content/category/blog_item.php on line 40

22 Sep 2018

oʊvərnaɪt

วลี

 • เพื่อให้ส่งเอกสารหรือบางแพคเกจสำหรับการจัดส่งในวันถัดไป
ประโยคตัวอย่าง : เราตัดสินใจที่จะคืนสัญญาใหม่กับซัพพลายเออร์ของเรา
 

ใน STOCK
Notice: Undefined offset: 1 in /home/wete2015/www/emagazine/templates/wet/html/com_content/category/blog_item.php on line 40

07 Sep 2018

stɒkɪn

วลี

 • พร้อมใช้งานหรือพร้อมที่จะขายหรือใช้
ประโยคตัวอย่าง : เก็บไม่ได้มีหมึกเครื่องพิมพ์ใด ๆ ในสต็อก
 
Menu