วลี

  • เพื่อให้ / ร่างสัญญา
ประโยคตัวอย่าง : ทนายความใช้เวลาหลายชั่วโมงวาดขึ้นเป็นสัญญาใหม่
 
Menu