วลี

  • ที่จะใช้แหล่งภายนอกค่อนข้างมากกว่าคนภายใน บริษัท
ประโยคตัวอย่าง : บริษัท ผู้ผลิตที่ว่าจ้างบุคคลภายนอกจำนวนมากของผลิตภัณฑ์ของตน
 
Menu