laɪəbɪlɪti

คำนาม

  • หนี้สินและภาระผูกพันของ บริษัท หรือบุคคล
ประโยคตัวอย่าง : ธุรกิจมีหนี้สินของ $ 2,000,000
ถ้าหนี้สินของเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อ, เราจะต้องพิจารณาปิดลง บริษัท
 
Menu