วลี

  • เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การบันทึกบัญชีของ บริษัท
ประโยคตัวอย่าง : เราได้รับการว่าจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกไปกว่าหนังสือของเรา
 
Menu