əˌmɔːtaɪzeɪʃən

คำนาม

  • การชำระหนี้ของหนี้ในปริมาณปกติขนาดเล็ก
ประโยคตัวอย่าง : รายได้ของ บริษัท ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 10%
 
Menu