stətɪstɪks

คำนาม

  • ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขหรือข้อมูล
ประโยคตัวอย่าง : สถิติล่าสุดได้แสดงให้เห็นเวลาที่เพิ่มขึ้นของการทดสอบเรื่องปฏิกิริยาใน
 
Menu