əˌmɔːtaɪzeɪʃən

คำนาม

  • ชำระคืนเงินต้นของหนี้ในจำนวนเงินที่ปกติมีขนาดเล็ก
ประโยคตัวอย่าง: กำไรของ บริษัท ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 10%
 
Menu